Samenbanken

Saarbrücker privates Institut für Fortpflanzungsmedizin
(SpIF GmbH Saarbrücken)

Europaallee 15
66113 Saarbrücken
Tel.: +49-681-373538
Fax.: +49-681-3907060
E-Mail: info@spif-gmbh.de
Web: www.spif-gmbh.de

Erlanger Samenbank der ivf-Gesellschaft zur Förderung der Reproduktionsmedizin mbH
GF.: Dr. med. Andreas Hammel
Nägelsbachstraße 12
91052 Erlangen
Tel.: +49-9131-898411
Fax: +49-9131-898412
E-Mail: info@erlanger-samenbank.de
Web: www.erlanger-samenbank.de

SEJ Samenbank Berlin GmbH
GF.: Dr. med. R. Andreessen
Reinickendorfer Str. 15
13347 Berlin
Tel.: +49-30-46605282
Fax: +49-30-46605283
E-Mail: info@samenbank-berlin.de
Web: www.samenbank-berlin.de

BSB Berliner Samenbank GmbH
Verantwortlicher Arzt: Dr. med. David J. Peet
Friedrichstr. 152
10117 Berlin
Tel.: +49-30-3018883
Fax: +49-30-30612348
E-Mail: info@berliner-samenbank.de
Web: www.berliner-samenbank.de

European Sperm-Bank
CEO: Annemette Arndal-Lauritzen
Struenseegade 9
2200 Kopenhagen
Dänemark
Tel.: +49-40-38699406
E-Mail: info@europeanspermbank.com
Web: www.europeanspermbank.com